List of active policies

Name Type User consent
Wykorzystanie danych kontaktowych do realizacji kursów Privacy policy Authenticated users

Summary

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępniam swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa placówki, status), w celu realizacji kursów, których organizatorem jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach.

Full policy


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach informuje, że:

 1.  Administratorem danych osobowych Użytkowników biblioteki jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach z siedzibą przy ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, tel 32 258 38 38, email: biblioteka@pbw.katowice.pl.
 2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest Marek Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: daneosobowe@pbw.katowice.pl).
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i informacyjno-promocyjnych placówki: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach i będą udostępniane zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Podane wyżej dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Podane wyżej dane osobowe nie zostaną przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W związku z wymogami wynikającymi z przepisów prawa podanie przez Panią / Pana swoich danych osobowych jest warunkiem korzystania ze zbiorów biblioteki i / lub uczestnictwa w organizowanych przez nią zajęciach, szkoleniach i imprezach kulturalno-oświatowych.
 11. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych.
 12. Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.